انزکو سرچ ANZSCO

انزکو سرچ ANZSCO که مخفف شده Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations است، به معنای طبقه بندی استاندارد مشاغل استرالیا و نیوزلند می‌باشد. این سیستم دسته بندی حرفه‌های مختلف بر اساس مهارت بوده و کاربردهای متنوعی دارد. اگر بخواهیم به نحوی دیگر این مورد را معرفی نماییم باید بگوییم که آن استانداردی ملی به منظور سازماندهی اطلاعات مربوط به مشاغل برای اهداف متنوعی می‌باشد.

توسعه و بازنگری سیاست، مدیریت منابع انسانی، بازار کار و تحقیقات اجتماعی ایجاد شده برخی از زمینه‌هایی هستند که از انزکو سرچ در آنها استفاده می‌شود. شاید برایتان جالب باشد که این طبقه بندی در جمع آوری و انتشار تمام آمارهای رسمی در مورد زمینه‌های کاری به کاربرده می‌شود.

شروع جستجو