جدید ترین وضعیت ایالت کوئینزلند استرالیا (Queensland) برای ویزای 188 استرالیا

جدید ترین وضعیت ایالت کوئینزلند استرالیا (Queensland) برای ویزای 188 استرالیا افرادی که مایلند برای این ایالت اقدام نمایند بایستی شرایط عمومی اداره مهاجرت و نیز شرایط اختصاصی این ایالت را برای دریافت پذیرش احراز نمایند . شرایط عمومی اداره مهاجرت به صورت زیر است: برای ویزای کارآفرینی استرالیا شماره 188: سن متقاضی زیر ۵۵